Rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej

 

Rezerwaty krajobrazowe i przyrody nieożywionej

 

To wyjątkowo malownicze miejsca, w których warto być! Warto przy okazji wykonać wspaniałe zdjęcia tych urzekających zakątków bieszczadzkiej krainy.
 
1. „Gołoborze” (rez. przyrody nieożywionej o pow. 13,90 ha) w pobliżu zniszczonej wsi Rabe na zboczu nad Rabiańskim Potokiem w gm. Baligród. Jest on osobliwością geologiczną regionu fliszowych Bieszczadów, gdzie ochronie podlega naturalne gołoborze górskie powstałe w miejscu wychodni piaskowca kwarcowego. Rumosz skalny (porównywalny z gołoborzem w Górach Świętokrzyskich) porasta w kilku miejscach pojedynczo brzoza i karłowata osika, a całość otacza malowniczo las jodłowo-bukowy ze świerkiem. W pobliżu znajdują się także cenne źródła mineralne – unikalne szczawy arsenowo-żelaziste, do dziś niestety nie eksploatowane
 
2. „Sine Wiry” (450,49 ha) - rez. leśno-krajobrazowy na rzece Wetlince w wyjątkowo malowniczej okolicy na obszarze nieistniejących dziś wsi Łuh i Zawój (w gm. Cisna) oraz Polanki (w gm.Solina.). Teren tego rozległego rezerwatu obejmuje 7 – kilometrowy, przełomowy odcinek rzeki Wetlinki od dawnej wsi Łuh aż do jej ujścia do Solinki, ok. 600 metrowy odcinek przełomowy Solinki i zbocze masywu Połomy (776 m) ze starym naturalnym lasem bukowo-jodłowym. Występuje tu 10 zespołów roślinnych, 350 gatunków leśnych roślin naczyniowych w układzie piętrowym i wiele gatunków fauny bieszczadzkiej z wielkimi ssakami i ptakami drapieżnymi. Osobliwością tego miejsca są progi skalne na rzekach, żerujące ptaki wodne, strome urwiste brzegi nad rzekami i malownicze przełomowe ich odcinki.

3. „Zwiezło” lub „Jeziorka Duszatyńskie” (1,74 ha) – to dwa przepiękne górskie jeziorka na potoku Olchowatym w pobliżu wsi Duszatyn na stokach masywu Chryszczatej (ok. 800 m n.p.m.) przy czerwonym szlaku wschodnio beskidzkim.. Powstały one podczas wielkiej ulewy w 1907 r. w wyniku której osunęło się zbocze Chryszczatej tarasując odpływ wody na potoku. Powstały wówczas trzy jeziorka. Z upływem czasu wskutek zamulania zniknęło jedno z nich. W dwu pozostałych dojrzymy - jeszcze do dziś wystające z wody - połamane pnie potężnych drzew. Łatwo tam dotrzeć szlakiem czerwonym z Komańczy.
 
4. „Przełom Osławy pod Duszatynem” (322,45 ha) – to nowy rezerwat krajobrazowy obejmujący przełomowy odcinek rzeki Osławy między Duszatynem a Prełukami wraz ze wsch. stokami Karnatiowego Łazu (701 m), meandrami Osławy, jej skalistym korytem i malowniczą doliną. Ochronie podlega urzekający krajobraz wraz z cennymi naturalnymi zbiorowiskami roślinnymi.
 
5. „Kamień” (91,83 ha) – to rezerwat geologiczny na północno-wschodnich stokach grzbietu Kamienia (721 m) koło Rzepedzi w gm. Komańcza. Osobliwość stanowią tutaj oryginalnie ukształtowane przez czas skałki piaskowcowe o charakterze uroczyska. Atmosferę upływu czasu podkreśla starodrzew bukowo-jodłowy i cenne naturalne zbiorowiska roślinne.
 
6. „Koziniec” (28,68 ha”) – rez. krajobrazowo-leśny w Myczkowcach na płd. stoku Kozińca (521 m) nad Jeziorem Myczkowieckim w gm. Solina. Ochroną objęto walory przyrodnicze i krajobrazowe tego miejsca ze stromym zalesionym zboczem Kozińca o dużym nachyleniu stoków przechodzących miejscami w urwiska skalne z licznymi wychodniami i odsłonięciami skalnymi piaskowców i łupków warstw krośnieńskich porośniętymi grądem z fragmentami jaworzyny, rzadkimi gatunkami roślin i płatami zbiorowisk kserotermicznych. Ochronie podlegają zespoły roślinne: grąd subkontynentalny, ciepłolubna buczyna, 25 taksonów roślin objętych ochroną gatunkową, liczna grupa gatunków górskich i rzadkich m.in. lepnica gajowca, znana głównie ze stanowisk w Pieninach o populacji liczącej ok. 150 osobników.
Obszar rezerwatu zajmuje oddział leśny nr 210 g obrębu Stefkowa tj. cały południowy stok Kozińca od szosy po grzbiet zbocza od Ośrodka Wpoczynkowego „Bieszczady” po linię wysokiego napięcia nad ośrodkiem CPN w Bóbrce i okolicami kamieniołomu z punktem widokowym.
 
7. „Nad Jeziorem Myczkowieckim” (164,17 ha) – rezerwat krajobrazowy obejmuje obszar 3 wsi Bereźnica Niżna, Myczkowce i Solina w gminie Solina. Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i przyrodniczych w masywie Berda wraz z oryginalnymi wychodniami skalnymi, porastającymi lasami, licznymi stanowiskami roślin chronionych i rzadkich w runie leśnym. Osobliwościami przyrodniczymi tego miejsca są drzewostany leśne z żyzną buczyną karpacką, jaworzyną górską i fragmentami grądu subkontynentalnego oraz rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity, języcznik zwyczajny, lulecznica kraińska, tojad mołdawski, groszek wschodnio karpacki, obrazki alpejskie, czosnek niedźwiedzi itp.
 
8. „Przełom Sanu pod Grodziskiem” (100,24 ha) - rezerwat krajobrazowy położony na obszarze 3 wsi: Zwierzyń, Bereźnica Niżna i Średnia Wieś oraz na terytoriach 3 gmin (Lesko, Solina, Olszanica) obejmuje swym zasięgiem malowniczy przełom Sanu pod Grodziskiem w Zwierzyniu wraz z doliną tej rzeki oraz wzgórzem Grodzisko z porastającymi je lasami z licznymi gatunkami roślin chronionych i rzadkich w runie, w tym część wód płynących Sanu.
Ochronie podlegają tutaj siedliska leśne lasu mieszanego z grądem subkontynentalnym, żyzną buczyną karpacką, jaworzyną karpacką i jednym z niezwykle cennych stanowisk języcznika zwyczajnego. Jest to niezwykle malownicze miejsce, w pobliżu którego znajduje się coraz bardziej popularne źródełko wody mineralnej w Zwierzyniu.
 
9. „Przełom Strwiąża” (359,23 ha) – rez. krajobrazowy między Brzegami Dolnymi a Krościenkiem w celu objęcia ochroną przełomowego odcinka Strwiąża wraz z krajobrazem doliny rzecznej i cenną szatą roślinną.
 

Źródło: Stanisław Orłowski, Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty"

Polecamy
Polecamy
Polecamy
Polecamy
Nasi partnerzy
Bieszczady Polska
Bieszczady Polska
Bieszczady Polska
Bieszczady Polska
Copyright © BieszczadyPolska.pl 2013-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt graficzny: slawomirpacyk.pl.
Wszystkie prezentowane materiały, dokumenty, grafiki, skrypty i inne pliki w portalu www.BieszczadyPolska.pl chronione są prawem autorskim. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie bez pisemnej zgody zabronione. Redakcja oświadcza także, że nie ponosi odpowiedzialności za opinie i komentarze zawarte w portalu, gdyż są one prywatnymi opiniami użytkowników.